Verejné obstarávanie

Verejná zákazka č. 1

Predmet zákazky: Nákup štúdiovej HD kamery pre HNTV

Termín vystavenia objednávky: 1.8.2013

Termín zverejnenia: 18.07.2013
Úspešný uchádzač: AVsystems, s.r.o., Hraničná 18, Bratislava
Správa o zákazke: (odtlačok e-aukcie odkaz)

Odtlačok e-aukčnej siene
Nákup štúdiovej HD kamery
Kúpna zmluva – kamera JVC GY – HM790CHE
Cenová ponuka na obstaranie Juice Encoder EN 4900

Permanent link to this article: http://hntv.sk/verejne-obstaravanie/